presentació

logoEl Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Topografia de Catalunya és una corporació de dret públic, amb plena capacitat jurídica, civil i administrativa per la representació i defensa de la professió. Això significa que és l’obligació del COETTC, entre d’altres, la de defensar al col·legiat de les agressions i injustícies de la societat. També es funció del COETTC defensar la societat dels possibles abusos i il·legalitats que pogués cometre qualsevol col·legiat en l’exercici de la professió.
El COETTC s’estructura mitjançant les diferents Delegacions Territorials. La col·legiació en qualsevol de les delegacions, que deurà ser la del domicili professional principal, faculta per l’exercici en tot el territori estatal.
L’organització col·legial agrupa corporativa i obligatòriament a tots els Enginyers Tècnics en Topografia que practiquin l’exercici professional o desenvolupin càrrecs (tant públics com privats) en raó del títol d’Enginyer Tècnic en Topografia. La col·legiació en aquesta Corporació Oficial es requisit indispensable per poder exercir la professió.
El Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Topografia està regit per ordre de prioritat per la Junta General de Col·legiats, per la Junta de Govern del Col·legi i pel Degà.

Comentarios cerrados.