la professió


El Reial Decret 30-8-1991, núm. 1450/1991, recull en el seu únic article: “S’estableix el títol universitari d’Enginyer Tècnic en Topografia, que tindrà caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, així com les corresponents directrius generals pròpies dels plans d’estudis que hauran de cursar-se per a la seva obtenció i homologació …”

El Reial Decret 6-11-1987, núm. 1496/1987, especifica en el seu article 1r. “Són títols universitaris oficials i amb validesa en tot el territori nacional els que, a proposta del Consejo de Universidades, siguin establerts amb aquest caràcter pel Govern mitjançant Reial Decret. Aquests títols surtiran efectes acadèmics plens i habilitaran per a l’exercici professional, d’acord amb la normativa vigent.

 

Treball
Quina feina fan els titulats en aquests estudis?
En l’àmbit de la topografia, aquests titulats desenvolupen la seva funció professional en petites empreses que treballen en aquest camp i que, alhora, ofereixen els seus serveis tant a particulars com a empreses. En aquest cas, els treballs més freqüents són els aixecaments topogràfics, replantejaments, presa de dades per perfils, mesures, controls geomètrics, etc.

En el camp de la cartografia, treballen en l’elaboració de mapes i plànols i en la recopilació de dades per a la generació de bases de dades alfanumèriques. També treballen en la formació i manteniment de sistemes d’informació geogràfica (SIG), eines molt utilitzades, tant en organismes públics com en empreses de tots els sectors.

En Fotogrametria, s’obtenen plànols de les zones fotografiades des d’avions mitjançant tècniques de restitució. També s’apliquen aquestes metodologies per a la mesura de façanes d’edificis amb resultats excel·lents.

La Geodèsia, a petita escala, permet realitzar mesures precises de tot tipus d’objectes. Permet també l’aplicació de les tècniques de posicionament amb GPS que, en l’actualitat, s’estan implantant en els més amplis sectors de la societat.

Sortides professionals
  • El treball en aixecaments topogràfics.
  • Els replantejaments per a la construcció en obra civil.
  • La generació de SIG en els més diversos tipus d’organismes públics i empreses privades que ho requereixin.

    El perfil professional correspon al d’un tècnic que desenvolupa el seu treball dins de petits i grans equips de persones especialitzades en altres camps de l’enginyeria.

Àmbits de treball
  • Organismes públics: Instituts Cartogràfics, Departaments Tècnics i de Medi Ambient, Ajuntaments, etc.
  • Empreses privades: grans i petites empreses constructores, empreses de projectes d’enginyeria civil, gabinets de topografia, empreses desenvolupadores de sistemes d’informació geogràfica i departaments de moltes empreses que generen el seu propi SIG, empreses d’elaboració de cartografia, etc

Comentarios cerrados.